Download algemene voorwaarden

Woonzz ( Btex B.V )
De Corridor 14 J, 3621ZB Breukelen ( kantooradres )
Telefoon 0348-768000
E-mailadres: Wij zijn 24uur per dag 7 dagen per week bereikbaar per email info@woonzz.nl u ontvangt van ons altijd binnen 48uur een antwoordt op uw emailbericht.
KvK-nummer: 72862173
BTW-identificatienummer: NL859264828B01

Artikel 1: Definities
Consument: diegene die een product of dienst afneemt, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf
Ondernemer: het (onderdeel van het) bedrijf die goederen en/of diensten aanbiedt en meer dan bijkomstig met consumenten (koop)overeenkomsten op afstand sluit.
Overeenkomst: elke overeenkomst die strekt tot verkoop van een goed of dienst op afstand.
 
Artikel 2: Algemene bepalingen
Elke ondernemer onderschrijft de Gedragscode en is gehouden om deze naar letter en geest na te leven.​De Nederlandse wet- en regelgeving, in het bijzonder Boek 7, artikel 46a t/m 46j van het Burgerlijk Wetboek, is te allen tijde leidend en maatgevend.
 
Artikel 3: Informatie
De website van de ondernemer dient duidelijk het vestigingsadres en inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel te vermelden.
De prijs van de goederen of diensten dient duidelijk te worden vermeld, inclusief alle belastingen. Prijsverhoging na de totstandkoming van een overeenkomst zijn niet toegestaan tenzij de prijsverhoging het gevolg is van een wettelijke bepaling of de consument de gelegenheid wordt geboden de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
 
Artikel 4: Communicatie
De ondernemer dient consumenten in staat te stellen met hem in contact te komen via een communicatiemiddel die de ondernemer daartoe geëigend lijkt, mits deze niet onredelijk bezwarend is voor de consument. De ondernemer streeft er te allen tijde naar om consumenten op een adequate en voortvarende wijze te woord te staan, waarbij kan worden volstaan met een elektronisch berichtsysteem indien deze in redelijkheid en billijkheid een snel respons jegens de consument garandeert.
 
Artikel 5: Privacy
De ondernemer spant zich maximaal in om de overdracht en opslag van gegevens en transacties te beveiligen met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens.
Persoons- en contactgegevens die door de consument aan de ondernemer worden verstrekt zullen in beginsel alleen worden aangewend om te komen tot de uitvoering en nakoming van de overeenkomst, en mogen niet worden verstrekt aan derden.
Aanwending van persoons- en contactgegevens voor andere doeleinden zoals commerciële aanbiedingen is uitsluitend toegestaan met expliciete instemming van de ontvanger en dient op diens eerste verzoek daartoe te worden gestaakt.
 
Artikel 6: Aflevering
De ondernemer is gehouden het bestelde binnen dertig dagen na de bestelling af te leveren, bij gebreke waarvan de ondernemer de consument zonder uitstel in kennis dient te stellen en de mogelijkheid dient te bieden om de overeenkomst kosteloos te ontbinden met terugbetaling van eventueel door de consument volledig gedane betalingen.
 
Artikel 7: Zichttermijn
De aankoop is definitief vanaf  het moment dat u het artikel gezien en goedgekeurd heeft. Wij geven u hiervoor 14 dagen bedenktijd. Binnen de periode van 14 dagen kunt u het tapijt retourneren.
Het product mag geen gebruik sporen of beschadiging hebben opgelopen.
Let op het vloerkleed mag niet zijn gebruikt, u mag het neerleggen als het niet naar uw zin is vragen wij u het direct weer in te pakken dit om gebruiksporen te voorkomen. U heeft 14 dagen de tijd na dat u uw bestelling heeft ontvangen dit voor retour aan te melden.
Natuurlijk kunt u het product ook omruilen voor een ander product, dit kunt u ons melden via ons e-mailadres
info@woonzz.nl

Onze retourprocedure werkt als volgt:

  1. Stuur ons een email dat u uw product wilt retourneren of ruilen
  2. U ontvangt dan van ons de retourprocedure per e-mail
  3. De verzendkosten voor het retour halen zijn voor rekening van Woonzz.nl
  4. Het artikel zal door ons binnen 14 dagen bij u worden opgehaald de verzendkosten zijn voor onze rekening.
  5. Na ontvangst van uw retourzending controleren wij het product en betalen wij u het volledige aankoopbedrag uiterlijk binnen 14 dagen retour.
 
Artikel 8: Terugbetaling
Indien een overeenkomst op wettige gronden wordt ontbonden ontstaat er ten gunste van de consument een terugbetalingsplicht. De ondernemer is gehouden om de door de consument betaalde bedragen binnen uiterlijk 14 dagen terug te betalen.
 
Artikel 9: Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet
niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming
in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan
doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
Versie 2.2, laatste wijziging: 31 maart 2013